สำหรับผู้ชำระเงิน
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน

GreenAKU
เพื่อเข้าบัญชีโครงการรับตรง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขา/Branch………......................วันที่/Date………...................

ชื่อ
Customer No
เบอร์โทรศัพท์ (Ref.2)

SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 235-3-00128-6 (Bill Payment) (10/10)
รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
จำนวนเงิน/Amount
850.00
บาท/Baht
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

 

ชื่อผู้นำฝาก/Deposite ..........................
โทรศัพท์/Telephone ........................

สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบ

หากไม่ปรากฏข้อมูล ชื่อ-นามสกุลหรือ เลขที่บัตรประชาชน ให้ติดต่อ
ที่คุณณัชชา    สวัสดีมูล  และคุณพจนา    สมทรัพย์       โทร.  02-942-8960  ต่อ  204 ก่อนนำไปชำระเงิน
กรุณาเก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

 

 

สำหรับธนาคาร
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน

GreenAKU
เพื่อเข้าบัญชีโครงการรับตรง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขา/Branch………......................วันที่/Date………...................

ชื่อ
Customer No
เบอร์โทรศัพท์ (Ref.2)

SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 235-3-00128-6 (Bill Payment) (10/10)
รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
จำนวนเงิน/Amount
850.00
บาท/Baht
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

 

ชื่อผู้นำฝาก/Deposite ..........................
โทรศัพท์/Telephone ........................

สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบ